Nukunou, Tokelau. Photo Fatu Tauafiafi/Pacific Guardians/Taupulega Nukunonu.